is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&£2

ïi APRIL i^pp.

Is gelezen een Extratt uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer 'van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 10. Apn'. iaatxtieden, genomen , na gehoord te hebben de confideratiën cn het advis van hec Uitvoerend Be-wind, dat mede alhier geleezen is, op de Requeste van de Wed. J. van Lier en Zoonen, verzoekende permislic, om twintig Vaten Touwerk van Tors gemaakr, cn twintig Vaten Zeilgaaren met diverfe Schepen nanr Usfabon te verzenden.

Zynde hetzelve Bejiuit van den volgenden inhoud :

„ Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend „ Bevind der Bataaffche Republiek, gefchreeven „ alhier den 3. deezer, houdende, ingevolge van, „ e? ter voldoepinge aan het Decreet van den 22. „ Maart laatstleden, de*zelfs conlideraciën en advis, „ op de Rtqueste van de Wed. Jan van Lier cn „ Zoonen, Kooplieden te Amfterdam, daaroy ver„ zogt hebbende permisfie, om tegen betaaling van „ 'sLands gewoone Rechten, twintig Vaten Touw„ werk van Tors gemaakt, wegende circa vyfen„ twintig duizend ponden, mitsgaders twintig Vaten „ Zeilgaaren, wegende circa twaalfduizend ponden, $, met diverfe Schepen naar JJsfabon te verzenden.

„ En in aanmerking genomen zynde, dat het „ Commercieel belang van de Ingezetenen deezer „ Republiek vordert, dat 'er 00 alle verzoeken, de „ Commercie betreffende, zodra mogclyk gedispo „ neerd worde, heeft deeze Kamer, verklaard'-, dat „ 'er is onveiv/ylde noodzaaklykheid."

En gedelibereerd zynde, over de verklaaring van wverwylde noodzaaklykheidi'vn hetzelve vervat, heeft

dee.