is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii APRIL ^

Renueste van Hermams Qldenht en Zoonen 4 " Kooplieden te Amfterdam* daarby verzoekende! ' inteipretatie van het Decreet van den 9. Maart I.l-, " waarby drie Vaten Tabak, door den Commis Jan l Grond, van hem Requestrant benaderd, onder Wekere conditiën, uit den Arreste worde ontflagen, " breeder bier voor en by gezegde Decreet vermeld

„ quo relatio. , , ,

Overweegende, dat deeze zaak nu reeds oy de „ twee Jaaren gehangen heeft, cn de gezegde Tabak,

by langer venvyl, aan zeer aanmerkelyk bederf ' bloodgefleld, en bovendien de prys van de Ta-

bak, dit tydftip tot eene excesfive hoogte gereezeri " is, Iwaarotn zeer fpoedig tot merkelyk nadeel det

Tntresfariten zeer veel verandering zoude kunnen " komen, verklaard in deezen de onverwylde nood„ zaaklykheid.

Fn gedelibereerd zynde, over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering , ingevolge Art. 32. Lit. ». van hec Reglement B. der Staatsregeling, gedecre-

K"De Tweede Kamer, overweegende Jat de redenen, door de Eerfte Kamer by gebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid0, door de Eerfte Kamer , geplaatst aan het hoofd van het volgend Befluit; houdende:

Overweegende de billykheid van dit verzoek en „ het important nadeel het geen de Requestranten, „ by gebreken van dien, daar door zouden komen „ te lyden. .

„ Verklaar: Dat wanneer gezegde Commis Jan „ Grond mogte goedvinden, om de voorfz. drie