is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2*2

ït APR.IL 1799,

" aanzien van her fourneeren van zekere ten gemel-» " de Requeste omfchreeven Goederen, in de onlang? " gearreiteerde Helling, te mogen worden gehouden ' voor Diligent.

„ En zynde het voorfchreeven Rapport, op den " 20. Maart 1.1., alhier ter Vergadering uitgebragt « en in de Notulen van dien dag gcinfereerd.

" En de tweede en derde Leezing van hetzelve, » op den 4. April daaraanvolgende en heden , gefchied » zynde, heeft deeze Kamer,, zich met het daarby " voorgefhgen Concept - Befltlit confermeerende , » ook aldus beflooten:

" Da Eerfte Kanier van het Vertegenwoordigend " Lichaam der Bataaffche Republiek gehoord heb»'» bende hec Rapport van haare perfoneele Commis»» Ge, op de Requeste vanrvïr. jea.11 tlenri Appelius, »» zo voor zich zelve , als voor Mr. johan Pieier 11 Schorer, en zulks in qualitieit, als mee en bene*, vens ae. zeiven Voogden, over deminderjaarige Kin-

deren van wylen johan Valenyn Sprcnger, gedó« mieiliëerd binnen Middelburg, in hec voormaalig *» Gevvesc Zeeland , houdende , dat de Baar en des « Boedels van voorfz. minderjaarige Kinderen, voor « verre het grootite gedeelte beftaande in preerenn fiën, ten lasten van diverfe Planters in de Goot loniën van Rio Esfequebo en Denier ary, gelyk men de in een Plantagie in voorfchreeve Colonie ge„ legen, en verzoekende , om, daarby in hot breede „ geallegueerde redenen, dat het Vertegenwoordigend „ Lichaam hem Supplianc in zyn voorfchreeve qua„ liteit gelieve toe te Haan, te refirveeren zodanige

Goederen en Pretenficn aankomende de mindcrjaa-

1 ige Kindei en , van wylen voornoemden j. V. Spren„ ger, voor zo verre de-eive zyn gelegen, binnen

of compeceeren ten laste van Perfoonen, gedomici* Lëerd