Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

i MEY 1799:

heid, door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Be fluit; houdende:

„ Voorts overweegende, dat de billykheid vor„ derd, dat het crediet der Armen Kasïèn zo veel mogelyk worde in ftaat gehouden, aan den Armen het noodig onderhoud verfchaft en daartoe „ de gefchikfte middelen , die voor handen zyn, „ moeten gebruikt worden. Bejluit.

„ Regenten van het Aelmoesfeniers nieuw Ar„. men Weeshuys te Enkhuizen te qualificeeren, „ om onder toezicht van de Administrative Muni-

cipaliteit aldaar zo veele Effecten, aan het ge-

melde Huis behoorende, te mogen beleenen als „ ter verkryging eener fomaia van zestien duizend

guldens noodig zyn zuilen, ten einde daar uit ,, hunne dringendfte fchulden te betaalen en in 3, den nood hunner Armen te kunnen voorzien.

„ En zal Extract van dit Bejluit aan het Uit„ voerend Bewind worden gezonden, om daar aan „ de noodige Executie te geven.

„ En zal dit Bejluit, ingevolge Art- 6b. der ., Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezon-

den aan de Tweede Kamer, met en benevens het „ in deezen uicgebragt Rapport en alle de ftukken „ daar toe relatief in originali.'"

En voorts over het voorfchr. Bejluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Litt. ff. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer békragtigt het voorgejleld Bejluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

Én zal dit bekragtigcl Bejluit, ingevolge Art. 69.

der

Sluiten