Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 MEY 1799. 35

fpoedig worde gedisponeerd, heeft deeze Kamer ,, verklaard, dat er is onverwylde Noodzaaklykheid.'*

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft dei ze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit.

van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de Eerfte Kamer bygebragt, voldoende zyn, bekragtigt de verklaaring van onverwylde Noodzaaklykheid, door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van hit volgend btfluit; houdende:

„ En voorts daadelyk befooten het verzoek by ,, voorfchreeve Requeste gedaan mits deezen te „ accordeeten, en < ienvolgende den voornoemden „ Mr. Jan Everarl Reuvens, uit den dierst en eed ,, van den Lande te ontfiaan, als Raad in het Hof ., van Juftitie over de voormalige Gewesten Hot„ land en Zeeland.

, Zullende < xtra£l deezes worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie. „ En zal rijt befiuit, overeenkomftig Art. 60. van de Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge„ zonden aan de Tweede Kamer f mer en benevens de veo'ichreeve Requ.ste in originali."

En voort; over het vocrfchreeven ief uit zelf gedehberce; d zynde , heeft deeze Vergadering , ingevolge Art. 32. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling. gedecreteerd:

De Tweede Kamer b kragtigt het yoorgefteld beftuit, en verandert hetzelve i» een Decreet

En zal dit bekragtigd bef uit, ingevolge Art. 69.

C 5 der

Sluiten