Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t$S ir MEY 1799.

of teken van Amht, Bediening of waardigi:ei J toe£v laten.

Art. 5.

Iemand der aanwezenden eenige bedenking hebbefde, nopens d- bevoegdheid van eenig prefent Burger, om zyn ftem uttebrengen, zal verplicht •eyh zulb, voor de ftemming tot ftemöpnemcrs, voortedrageia, in welk geval de Grondvergadering, ingevolge Art. 17. der Staatsregeling, uitfpraak zal doen. f Art. 6.

By geheime ftemming, worden vyf fttmöbne* mersbeno* md; die by de eerfte ftemming de m'eercerheid hebben, zyn de benoemden, hy, die de y/eeïte ftemtoen beeft zal als Voorzitter fungee. ren , en tot de verd-.re werkzaamheden der Stemöpntmtrs, als, het waarnemen der functie van Secretaris', het houden van de Contra-Lyst enz. zat het aan de benoemden ftaan, zulks onderling te regele. , cn by veric^il daar over, by onderlinge ftemming te befïisfen.

Art. 7.

Deeze benoemd zynde word niemand, onder welk yoorwenfel ook, in de Vergadering meer toe? gelatep, noch kan zich iemand daaruit verwyderen, dan met toeftemming van den Voorzitter.

Art. 8.

De Voorzitter opent de Vergadering in deezer voege;

„ Het

Sluiten