Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xt MEY i/99.

„ Het werk, Medeburgers! waartoe wy thans „ geroepen zyn, vordert de plegtige herinne. ring van her. belang , dat 'er voor ons en voor „ alle onze Medeburgers, wiers zaak wy alhier

waarnemen, ligt in de gelukkige keuze van 3, eenen Man, op wiens fchouders, benevens „ anderen, met hem in het Beftuur te plaat-

fen, deszelfs gewigtige last zal rusten, Dat ,, dan het bezef van dit belang, en van onze 9) duure verpligting, ons alles doe ter zyde zet,, ten, wat ons beletten zou, zodanig eenea „ te benoemen, toegedaan aan de heilige be„ ginfelen en voorfchriften onzer Staatsregeling, „ dien elk onzer in gemoede, als den braafften

en kundigften tot zulk eenen aanmerkelyken „ poit, befchouwt, ten einde eik onzer een „ gerust geweten hebbe voor God en het Va„ derland!

Ik maak dus geene zvaarigheid, om op „ nieuw de volgende Verklaaring afteleggen:"

J, Ik verklaar eens enveranderlyken afkeer „ te hebben van het Stadhouderfchap, Fas,, „ deralisme, de Aristocratie, eu de Re,, geeringloosheid. —Ik beloof, dat ik, in alle de benoemingen, die ik heden zal „ „ doen , niemand ftemmen za\, dien ik in ,, „ waarheid geloove, een aanhanger van „ „ het Stadhouder lyk en Federatief Beftuur „ „ of voor ft ander van Aristocratie en Regee„ r.ngloosheid te zyn. /

„ Dit verklaar ik op mpi burgertrouw."

Deer.s

Sluiten