is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4H

*3 MEY 1799.

Is geleezen een Extract uit het Register der bejluiten van de Eerjte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 21 Mey laatstleden, waarby dezelve Kamer verklaard, als eene huishoudelyke fchikking zynde, genoegen te nemen met het voorftel van deeze Kamer, vervat 1n haar bejluit, van den 25 April bevoorens, naamlyk, dat de affchriften van bekraehtigde bejluiten, welke san de Eer JU Kamer worden gezonden, voortaan zodanig zullen worden ingerigt, dat in dezelve geene woordelyke van de bejluiten zelve geinfereerd wierden, maar dat zy het bekrachtigd bejluit kennelyk en ontwyfelbaar aanduiden, zich voorts met een Jiat Injertio r efereerende, tot de Registers der Eerfle Kamdr

Zynde. hetzelve befluit van den volgenden inhoud.

„ De Burgers Reprjefentanten Appelius, en ver„ dere, by Decreet van den 29 April laatstleden, „ Gecommitteerden, ten examen, van een extracr, „ uit het Register der befluiten van de Tweede Ka„ mer van den 25 daar te vooren, waarby de Se„ cretaris dier Kamer was gelast, de extracten van

de bekrachtiging der befluiten , welke aan de Eer.

(le Kamer worden gezonden, voortaan zo in te „ rigten, dat in dezelve geene woordelyke copiën

van de befluiten zelve gevonden worden , maar

dat dezelve het bekragtigd bejluit, kennelyk en „ ontwyffelbaar aanduiden, zich voorts door een

fiat lnfertio refereerende, tot de Registers der • „ Eerfte Kamer; hebben ter Vergadering uitgebragt „ het hier navolgende rapport.

Fiat