is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 MEY 1799. rfa

Fiat inftrtia. (*)

En in aanmerking genomen zynde, dat de voorfz^ fchikking egter meer als eene geheel huishoudelyke zaak tusfehen de twee Kamers, dan als een bejluit, aan het welk, om verbindende te zyn* kragt van wet zoude behooren te worden gegeven, is,conform hatzelve rapport, goedgevonden en verftaan« m«t de fchikkingen by de voorn» tweede Kamer, ter zaake voorlcbreeren ontworpen, genoegen te nemen:

•Zullende hiervan by extract deezes, zo aan da evengenoemde Tweede Kamer, als arn de Secrefa-* risfen der beide Kamers, worden kennis gegeven.

En is hetzelve aangenomen voor Notificatie»

Is ter Vergadering ingekomen het door de Fe?* He Kamer bekrachtigd bejluit van deeze Vergadering, van den 25 April laatstleden genomen, op eene memorie door den Secretaris Pasteur], by dezelve ingeleverd, houdende onder anderen een verzoek, dat hy mogte worden gequahficeerd , om te mogen disponeeren over eene fomma van vyf en twintig Guldens in 't jaar, om zich die k!yne behoeften en grieflykheden voor de SeCretarye aan te fchaffen, welke niet door den Directeur van de Nationaale Drukkerye worden afgeleeverd.

En is hetzelve aangenomen voor Notificatie, en

goed*

(*) Ziet de befluiten van de Éerjie Kamer, Paft den 21 Mey.

I 2