is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEY 175J.

447

„ van de Bataaffche Rcpu'lick te Pa ys, gekogt „ heeft, en gemerkt R. S. P over Antwe-pen xxzax

Parys voornoemd te transporteertn.

„ Kn in aanmerking genomen zy<de, dat er „ geene redenen exteeren, waarom de Vergade,, ri- g op billyke verzoeken, ten behoeven van ten „ der Ministers van deezen ftaat gedaan,niet zodra j, mogelvk zoude difponeeren. heeft detze Kamer

verklaard, dtit er is onverwylde noodzaaklykheid."

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering, iopevolge Art. 3a. Lit bvan het Reglement B. der S aatsregeling, gedecreteerd :

De tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de F er ft e Kamer bygebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de verklasring van onverwylde Noodzaaklykheid, door de Eerfte Kamer, geplaatst aan het hoofd van het volgend bef uit; houdende >

,, En voo/ts daadelyk beflooten het verzoek by

voorfz. Requeste g' daan, mi ,s deezen te accor,, deeren, en dier.vo'gens, ?an der» voornoemden

Suppliant te permitteeren, om een kist mer boe,, ken, gemerk R. S. P. over Antwerpen naar Parys „ te doen tran?porteeren, ten welken einde exfract

deezes zal worden gezonden aan het Uitvoerend ,, Bewind, met en benevens voorfz. Requeste in „ originali ( na de bekrachtiging van bovenftaande a, befluit.^

?, En zal dit Befluit, overeenkomstig het 60 Art, der Staatsregeling ter bekrachtiging worden ge„ zonden aan de Tweede Kamer, mer en benevens de voorla. Requeste, ia origmalif

li 3 En