Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*5 25 MEY 1799.

het fait of de faiten, welke aan den Gecaiangeerden worden ten laste gelegd; tenderden, eene prsecife opgave van al het geen uit dien hoofde van den Gecala* geerden gevorderd word, de boete en kosten daar onder begrepen; ten vierden, (zo 'verre de omftandigheden der zaaken zulks vereifchen) eene interdictie , om verder te doen of verrichten, het geen Commisfarisfen vermeenen, ftrydig met dc geëmaneerde Wetten of Keuren, door den Gec<>la. geerden te zyn gefchied, mitsgaders eene interpellatie , cm de boete, waarin dezelve gefustireerd word , te zyn vervallen, binnen een koiten cn prrecifen tyd opteleggen in handen van een der provifioneele Commisfarisfen, met de kosten daarop gevallen , immers de laatstgemelden, in cas van verfchil over het mortant, onder een gertchtelyk Peifoon te namptifeeren , tot dat dezeiven door de ■Plaatfelyke. Rechtbank zullen zyn getauxeerd, en wydcrs nog, zo verrede Gecalangeerde zouden mogen gearresteerd of gegyzeidzyn, een last en bavel, om het arrest of de gyzeling te gehengen en te gedogen , tot tyd en wylen, dat hy aan de gedaane calange zal voldaan, of voor het uiterlyk gewysde fufficiër.te cautie gefield hebben , ten genoegen van Commisfarisfen, of in ca8 van verfchil, ter arbitrage van de Plaatfelyke Rechtbank; en eindelyk, in allen gev;lle by wanyoldoening, eene dagvaarding van den G.calangeerden, om in Perfoon, of door een Gemachtigden, (müs geen Practizyn zynde) te compareeien voorde voorfz. Plaatfelyke Rcshtbank, j-rgers den eerften Rechtdag, welke aldaar zal gehouden worden na verloop van den tyd , /aan dep Beklaagden tot voldoening van het ge•vordeide gepraefigeerd, om de fchnftelyke conclufie

Sluiten