Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«5 MEY 1790' S1?

clufie van Commisfarisfen over te nemen, en zich daar tegen te verantwoorden.

Art. 6.

Dat de Beklaagde, in gebreke blyvendé binnen den geprsefigeerden tyd aas de calange te voldoen, de provifioneele Commisfarisfen , op den bepaalden Rechtdag, aan de Plaatfelyke Rechtbank zullen overleveren de Acte van calange en dagvaarding, met het relaas van den Gerechtsbode, als mede een fchriftelyke Memorie, welke zal inhouden, eenen pertinenten eisch en conclufie , tot het geen zy ter zaake qurestieus vermeenen, ten Jaste van den Beklaagden, .te kunnen en moeten vorderen, mitsgaders 'alle de ftukken en befcheiden, die zy tot de justificatie van hunne vordering zullen willen van employ maken*

Art. 7.

Dat, indien de Beklaagde, in Perfoon, of door een Gemachtigden, voor den Rechter verfchynt, hy daar tegen zich mondeling zal mogen verantwoorden , doch dat niettemin, aan hem, des be.geerende, ten zynen redelyken kost?, zal worden vergund copie van de Memorie of Conclufie van de provifioneele Commisfarisfen, als mede van de verdere Rukken ooor dezelve overgelegd, en na dat de voorfchreeve copiën aan hem zullen zyn ter hand gefield, de tyd van agt dagen, om daarop te dienen van zyn fchriftelyk belang, met byvoeging van alzulke Documenten, als waar van hy ter zyner defenfie zoude willen gebruik maken ; zullende hy tevens verplicht zyn, om copie van die MemoO 5 rie-

Sluiten