Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$io »5 MEY 1799*

pareeren, of Gemachtigden te zenden tot het ge; ven van vereischte nadere elucidatiën, of informatie", of om binnen den daar toe aan dezeiven gepraifu-eerden tyd, in voege voorfz., eenige nadere befcheiden overteleggen, de Rechter, zo dra die: termyn zal zyn verftreken, op het geen hem is gcbleeken en gcëxhibeerd, de zaak onmiddelyk zal termineeren, zodanig als hy in goede Juftitie zal "oordeelen te behooren.

Art. i2é

Dat eindelyk de Rechter, wanneer de zaak in ftaat van wyzen zal zyn gebragt, by deszelfs von. nisfe, het geëischtte geheel, of gedeeltelyk zal adjudiceeren , of wel geheel of gedeeltelyk Zal ontzeggen, gelyk mede op het point der kosten, fchaede, interesten", en Proces-kosten zal disponeeren zodanig, als hy in goede Jtifritie zal vermeenen te behooren, — zullende hy zich in het bepaalen der pcenalkeiten moeten reguleeren, tiaar het geen by de Placaten, Ordonnantiën, en Keuren dieRaangaande geëmaneerd, is veest'gefteld , of wanneer het geval voorhanden, daarby niet praecifelyk mogte ?zyn uitgedrukt, als dan naar de gtmaakte bepaalden in de naascbykomende gevallen, en voorts de fuccumbercmie party altóós moeten condemneeren in de kosten van de Zegels, in zodanige der voormalige Gewesten, alwaar dezelve toe judiciëele Actens gebruikt worden.

Art. 13.

Dat de boeten die, in handen der provifioneele Commisfarisfen zouden mogen worden betaald,

tot

Sluiten