Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 MEY 1799. 5**-

tot tyd en 'wylen dienaangaande nadere befchikkingen zullen zyn gera akt, door dezelve Commisfarisfen op gelyke wyze zullen worden bewaard en geadministreerd, als de door hun overgenomene Effecten, Gelden, Boeken, Chartrrs en Papieren, concerneerende het vernietigd Gilde, van JNeering , Ambacht, of Fabriek, waartoe de Wetten, Keuren, of Ordonnantie':, van Politie, welker overtreding aanleiding tot de calange heeft gegeven , betrekkelyk zyn , gelyk ook uit het Fonds van cat vernietigd Gilde, wanneer de noodzaakkk. heid zulks mogte vereifchen, en httzelye daartoe toereikende zal zyn, de kosten der Procedures zuilen worden gefupporteerd; doch dat by ontftenténis van dien dezeiven kosten uit de Cas der Gemeente zullen worden voorgefchoten, mede tot dat doezenaangaande nader zal zyn gedisponeerd,

Art. 14.

Dat de Vonnisfen in deezen te wyzen op gelyke maniere als andere rechterlyke Sententiën, zullen worden ter executie gelegd, zonder dat daar van eenig hooger beroep, of provocatie zal worden toegelaten.

Art. 15.

Dat de quaestiën of differenten, die o?er de executie van de gemelde Vonnisfen zouden mogen ontftaan, na mondeling verhoor van de wederzyd. fche partyën, of derzelver Geroschtigdens, buiten figuur van Proces, en zonder eenig hooger beroep, mede zullen worden getermineerd door den Rechter, die dezeiven geweezen heeft.

Bh

Sluiten