Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£22 ?5 MEY I799-

„ Bejluit wyders, dat de Calanges en Procedu„ réd, zo door de provfioneele Commisfarisfen „ van het vernietigd Timmermans- cn Metzelaars*

Gilde, als door den gecalangetrden Hendrik de „ Haas, en verdere Eigenaaren van zeker Gebouw . „ binnen de Stad Leydsn , refpectivelyk g-ënta„ meerd, breeder by het Adres van de gemelde „ provifioneele Cormmsfarisfe n ve-meld , zullen „ worden gehouden voor 1 ernietigd en vervallen; „ blyvende nfetteraifj dezelve provifioneele Com„ mïsfarisfen vry en onverlet, cm des ce rsde wor-

dende eene nadere Actie of Calange, ter zaake „ daarby omfebreeven, te infli!uëe>en , mits-pi o-

cedeerende naar de teneur van het hier vooren , gearresteerde Reglement; en wordende de Re,, qïtóstranten voor het overige gerenvoygerd aan „ het 53fte Articul van de algemeene bèginf ltn j, der Staatsregeling, als mede aan de refpective „ Publicatiën van 5 October en 24 December 179'^ „ en eindelyk nog aan die van 28 Maart 1799-

„ Bejluit eindelyk , dat alle Municipaliteiten, wel„ ke naar het voorfchrift der Publicatie van d< n 5

October 1798, by de Eerfle Kamer van he t Ver„ tegenwoordigend Lichaam tot dus verre niet ,, hebben ingezonden een accuraat bericht van al , hetgeen door haar omtrent de, in dëonderfchei-

dene Plaatfen, beft aan hebbende Gilden, zo uit „ hoofde van* dezelve Publicatie, a's bevoorens „ is verricht, alsmede eene na-uwkeurige opgave

van den aa*t en gcfteldheid der vernietiade Gil „ den en Corporadën, gelyk ook van de Foiidfer, „ die by dcielven bezeten werden, en van hec „ gebruik, het geen v«<n die Fondfen bevocrens ,., gemaakt is, ajs nog uiceriyk binnen éene maand „ na de afkondiging der 1 a.emeldcr.e Publicatie,

aan

Sluiten