Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(8)

beeld niet, van het invoeren van dergelyke nieuwigheden ?

Wy antwoorden, geheel niet, en behalven dat dit veels te veel, en dus niets bewyst, zo zyn wy volkomen overtuigd , dat, hoe langer en hoe verder het Menschdom, of de Maatfchappy, van het ware en eenvoudige fpoor is afgedwaalt, zo veel te fpoediger wy het daartoe moeten terug roepen: wy zyn overtuigd, dat deze de edele beltemming, de lust en het groot doe! is , van deze Vergadering , ten aanzien de» vryen Volks van Nederland.

Ja maar, zegt men ons, kent Gylieden dan de wyze les van Salon niet, dat geen Wetgever ene hogere volmaaktheid, aan zyne Wetten moet zceken te geven, dan die, welke de gelleldheid des Volks kan dragen, en verder, dat het Staatsgebouw niet zelden gevaar loopt van inltorting, wanneer men, aan afgetrokkene denkbeelden gehecht, dezelve in dadelyke uitoefFening wil brengen?

Maar, Burgers Reprefentanten! Gode zy dank! is dit hier het geval niet: het niet meer vergen van den Eed, het bepalen van het vermogen der Maatfchappy tot dit leven , het vermyden van allen zweem van dwang, op de bovennatuurlyke denkbeelden en betrekkingen , deze zyn zeer eenvoudige, zeer duidelyke waarheden, en voorzeker oneindig minder afgetrokken, dan het bewys der waarde van den Eed, of zo het eenvoudig affchaffen van dezen verkeerden flenter, ons reeds voor kwade gevolgen moest doen vrezen, en voor de mislukking der Staatsverbetering, dan mogten wy van nu af aan wel wanhopen , dat daar ooit, iets waarlyk groots, of goeds, van te Wachten zou zyn.

Ter (laving van het oude in dezen, beroept men zich voornamelyk, op die veilige leermeesteresfe der Maatfchappyen , de ondervinding, en zegt, dat, by voorbeeld, by gedwongene geldheffingen, de afverging van den Eed alleen, de gemoederen beweegt, de beurzen opent, en het Vaderland redt.

O, Burgers Reprefentanten! Wy fpreken niet tegen, dat het wel behandelen, der ingezogene vooroordelen , den Beftuurderen der wereld, zeer dikwils geweest is, en nog zyn kan, van een ontegenfprekelyk nut, ter bereiking hunner oogmerken, en zelfs hunner

Sluiten