is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 JUNY 1709.

$9

Zynde hetzelve bejluit van den volgenden inhoud,,

„ By refumtie gedelibereerd zynde, over hec .Rap* S) porc van de Burgers Reprasfentanten Steyh Parvé, „ en verdere, by Decreet van den 30. November des t3 afgelopenen jaars, Gecomitteerden , ten examen ,j van de Requeste van de Commisfie gedecerneerd, „ door den Kerkenraad van de Gereformeerde Gcr ,j meente te Oudewater, daarby geintercedcerd heb„ bende voor derzei ver Ziekentrooster en Cathichi» „ zeermeescer , mitsgaders Schoolmeester en Voor* s, zanger, ten einde de noodige orders mogten worden „ gefielft, dat de Ontfanger Generaal der Kerkeiyke „ Goederen te Delft, wierde gequalificeerd, om aan „ dezelve hunne refpeéïive traélementen , uit te betaa» ,f len; en zulks coc zo lange hetzelve zal plaats héb» „ ben, omtrent de tractcmencen der Leeraaren enz, „ der vocrmaals heerfchende Kerk.

„ En zyn.de hetzelve Rapport, den 23. Mey laatst.'

leden, ter deezer Vergadering uitgebragt, en in de „ Notulen van dien dag geinfereerd; en de tweede en „ derde leezing van hetzelve, op den 29. der gemel-

de maand en-heden, gefchied zynde, heeft de Verr ,} gadering,zich met het daarby voorgeflagen Concept „ Befiuit conformeerende, ook aldus bejlooten:

jj De Eerfle Kapter van het Vertegenwoordigend ,» Lichaam des Bataaffchen Volks gehoord hébbén? „ de hec Rapport van haare perfoneele Commisfie. hy » bef uit van den 30. November laatstleden benoemd, „ om te dienen van confideratiën en advis, op de in den is hoofde deezes gemelde Requeste.

„ Överweegende , dat hy eene gemaakte fchikkuN „ ge , en onderling contract de- derde Predïkanti ,, plaats ce Oudew-ater\ is onvervuld gebfeeven, en hi