is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 JUNY i799. ,o9

j, uiterfte belang kan gerekend worden, dat de Pen„ ningen, welke door de Ingelanden richtig en ge„ willig zyn opgebragt, hoe eer hoe beter behooren „ gefield te worden in handen van die Directie, wel„ ke met den ontfang en uitgaaf daar van belast, en „ ook als dan daar voor verantwoordelyk is,-en dac „ het ten uiterflen gevaarlyk is, wanneer diergelyke „ Penningen door daar toe onbevoegde Perfoonen of „ Collegiën aan zodanige Direétiën worden onthouden , „ verklaard, dat er in deezen beiïaat onverwylde nood„ zaaklykheid".

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid', in hetzelve vervat, heefc deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer, överweegende, dat de redenen^ door de Eerfle Kamer by gebracht , voldoende zyn, bekrachtigt de verklaar ing van onverwylde noodzaaklykheid, door de Eerfle Kamer, geplaatst var. het hoofd van het volgend Bejluit; houde'nde :

„ Voorts överweegende, dat het doen van klagten „ van Ingelanden tegens een Dyksbelluur, aan dezel. „ ve geen recht geeft om Penningen, welken ten al„ gemeene nutte door diergelyk een Dyksbeftuur zyn „ omgeflagen op eene willekeurige wyze niet te be„ taaien.

„ Överweegende, dat het veel min geoorloofd is, „ om diergelyke Penningen, wanneer-dezelve wezen„ lyk door de Ingelanden betaald zyn, af te houcen „ van dat Comptoir, waar op dezelve, ten einde ten „ algemeenen nutte gebezigd te kunnen worden, hoe „ eer zo beter behooren gebragt te worden.

tt Överweegende , dat dienvolgens de furcheance G 5 „ by