is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï?8 ïi JUNY 1799.

door de Eerfte Kamer bygebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid , door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Bejluit; houdende :

„ Överweegende, dac derRequestrancen misdaaden „ hunnen oorfprong alleen aan Policieque gevoelens „ zyn coeteichryven, en uic de berichcen van den „ Rechter geene verzwaarende omllandigheden zyn s, blykende.

„ Överweegende, dac zy reeds, door eene gedeel„ celyke ftraf, voor hunne misdryven hebben geboet, s, en hun goed gedrag, geduurende den cyd van hun

confinetnenc, reeds by den Richcer eene gunftige „ rtfleélie op hen heefc doen liaan, en zy dus alle„ zins de clementie van het Vertegenwoordigend „ Lichaam waardig fchynen.

„ Beftuit: aan 'fan Bruin, Dirk Raatman, J. ,, Putman, Reinderd Claafen en Maria Bloemers, „ en Laurens Huisman, te veneenen remisfie van „ de hun nog opleggende ftraf van bannisfement, in» „ gevolge de Vonnisfe van het Committé van Justis, tie van Amfterdam, op den 26. Odcober 1796. ,

2. January 1797., 16. Occober 1797-, 29. Sep„ ember 1797. en 20* Occober 1797., zyn verwe„ zen. ■ • .

„ En zal Exeract deezes gezonden worden aan het „ Uitvoerend Bewind, meten benevens de Requeste, „ in originaii, (na de bekrachtiging van bovenftaand „ Befluit) om 'er de noodige execucie aan ce ge„ ven. ;

„ £n zal dit befluit, Overeenkomllig Art. 60. der „ Staatsregeling, mee en benevens alle de Reques„ een en Advifen, en die Rapport, alles in originaii,

,, aan