Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i9 JUNY 1799.

353

jj Defertcur mogten hebben toegebragr, die fom tus„ ichen hen worden verdeeld.

„ En zal Extraél: deezes worden gezonden aan het }, Uitvoerend Bewind, om daarvan by eene gepaste j, Proclamatie aan den Volke kennis te geven.

„ En zal dit Belluit, ingevolge Art. 60. der Staats„ regeling, ter bekrachtiging worden .gebonden san -„ de Tweede Kamer, met en benevens het in deezen n uitgebragt Rapport en de vöorfz. Misfive, beide in i, originaii.

„ En is voorts, over het voorfz. Befluit zdve gei, delibereerd zynde, hetzelve gehouden in advis, en a gefteid in handen van de Burgers Reprasfentanren i, van Lennep, van Foreest en Auffmorth, om de „ Vergadering te dienen van derzelver confideratiën cn „ advis.

„ Zullendé Extract van dit Decreet, met de fiukken daartoe relatif, worden gezonden aan den Burger Repisclentant van Lennep, tot informatie, (zon"

der refumtie.)

Is voor de derde maal geleezen een Extratl uit het Register der befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 17. Juny laatstleden , genomen, na gehoord te hebben het Rapport van eene perfoneele Commisfie, dat mede alhier eeleezen is, op de Requeste van de provifioneele Commisfarisfen van.het gewezen St. Lucas Gilde, en van hec geweze Hoenderen en Vogelkooper's Gilde, beideh te Amper dam, verzoekende te worden vrygellejd, van den verderen öpbrengts in den gearrelleerde Geld heffing, eri de Jaatfte om te worden gehouden voor diligent.

£ynde hetzelve Befluit van den volgende inhoud:

i 4 #Dc

Sluiten