is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«• 35 JUNY l&§.

„ a*. Dac door de Kamer - Bewaarders van hei • i, Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffche;h Volks, ter rigtige verantwoording aan hun ter v becaahng van de kleine uitgaven, voorgefchoote H Penningen, ter Nationale Rekenkamer^ zal moeten 5, worden ingediend derzelver declaratiën van de door „ hun uitbetaalde Gelden, ieder drie maanden door j, Commisfarisfen'van Toezicht én Policie der beide „ Kamers, gecertificeerd en geteekend, ten einde M door de Nationale Rekenkamer , maar exaininatie en „ in order bevinding ten deeze, overeenkomllig de 9» orders van den Lande, te handelen. !! „ En zal Extraél: deezes worden gezonden aan he£ „ Uitvoerend Bevind der Bataaffche Republiek, en n gelyk Extract aan de Generaliteits Rekenkamer, „ als mede aan de Commisfiën van Toezicht en Pq„ licie der beide Kamers van het Vertegenwoordif, génd Lichaam en aan de Kamer-Bewaarders.

., En zal dit Befluit, in conformiteit van den 6q, „ Art. der Staatsregeling, ter fanélie worden gezony, den aan de Tweede Kamer van het Vertegen woor„ digend Lichaam, benevens dit Ranpert en he? ï, voorn- Voorfiej, beide in originaii."

En voorts over het voorfchfeeven beftuit zelf gedelibereerd zynde, heefc dee-'e Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. e. van het Reglemenc B. der Staatsregeling, gedecreteerd;

De Tweede Kamer, bekrachtigt het voorgefleld befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

lin zal dit bekrachtigd befluit, ingevolge Art, 63, der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van 'c zcive in behoorlyke ioima, aan de Eerfle Kamer.

Zul-