Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5oö a3 JÜIN'Y 1795).

Uwe Commisfie, Burgers Vertegenwoordigers! heeft; geene redenen gevonden om eenigzins te twyffelen aan de motiven, die het Uitvoerend Bewind bewogen hebben tot den Voordragt in deeze gedaan; vooral, aangaande het eerde poincl, om , namentlyk de voormaals geaccordeerde toelaagen, die met Juny komen te eindigen , andermaal vooü drie Maanden te verlangen, vermits voorzeker alle redenen die het' Vertegenwoordigend Lichaam hebben doert overgaan, om die toelagen te decretecreri, thans niet alleen nog beftaan , maar uit hoofde der tydsomfhmdigheden veel dringender zyn, zo dat uwe Commisfie het onnoodig oordeeld eenige nadere confideratiën voortedragen, om Uwe gunftige denkwyzen deswegens te verftèrken.

Uwe Commisfie zal dierhalven overgaan tot de volbrenging van den aan haar opgelegde last, betrekkelyk het tweede poinct, namentlyk de verhoging van de Équipement-gelden voor de Regimenten Cavallerie, Dragonders en Husfaaren; en hierörntrend, Burgers Vertegenwoordigers! moet uwe Commisfie met httUitvoerend Bewind, en de Commisfie der Eerfie Kamer infiemme, dat de Cavallerie tegenwoordig niet kan befiaan met de berekening van ƒ3:- 'sweeks, tot Équipement voor Man en Paard, by de Organifatie van 1795. vastgefteld, zelfs niet met de verhoging van 10 ftuivers, nu reeds een en andermaal Van 3 Maanden tot 3 Maanden geaccordeerd, vermits het onderhoud alleen van ieder Paard in deeze ong- meene duurte hoger komt te belopen, dan het geheele Équipement-geld met de leening bedraagt; en voorts aanmerken dat eene nieuwe organifatie die van 1795. wel haast Zal verbeteren; dat, welke organifatie 'er ook gemaakt worde, dezelve nimmer zodanig kan zyn ingerigv, nat by extraordinaire duurte van fourage, fterfte van Paarden, en onkosten ten tyde van Oorlog, geene meerdere onderfiand ooit zoude noodig zyn, aangezien, alsdan een grooter en meer aanhoudend nadeel aan 's Lands Casfa zoude worden toegebragt, door eene al te voordeeüge voet voor de Cavallerie in tyd van Vrede; dat van het geene, niettegenftaande eene goede en getrouwe Adminiltratie, de Cavallerie onvermydelyk zal te kort komen, eenmaal uit 'sLands Casfa vergoeding zal moeten worden verleend, dat alle dusdanige

Sluiten