Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5»* 28 JUNY 1700.

van 'sLands uitgaven naar evenredigheid der behoeften te vermeerderen, zo veele voldoende reedenen voor deeze Kamer op leveren om 't Beftuit der Eerfie Kamer zo als het legt te bekrachtigen , waartoe du* uwe Commishe concludeerd.

D. C. dk LEUWE. D. HOOFT, G.z. K. HOVENS.

Waarop gedelibereerd zynde, heefc de Vergadering zich met de Conclufie van 'c zelve Rapport geconformeerd, en de onverwylde noodzaaklykheid, bereids op den voorgem. 25. Juny bekrachtigd zynde, ais nu omtrent het bejluit zelf, ingevolge Art. 32. Lit. e. van het Reglement R. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigd het voorgefield Befiuit en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal die bekrachtigd befiuit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van \ zelve in behoorlyke formd aan de Eerfie Kamer.

Zullende mede Extraél van dit Decreet worden gezonden aan de Generaliteits Rekenkamer, tot infor. matte,

De Prsfident beeft de Vergadering gefcheiden, e» geadjourneert tot morgen voordemiddag len tli nare.

Sluiten