Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°4

39 JUNY 1799.

Is geleezen een Extracl uit het Register der Beftuiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Folks, van den 28. Juny laatstleden , daarby aan deeze Kamer kennisgevende, dat tot Voorzitter voor de volgende veertien dagen is benoemd, den Burger Reprtefentant H. Cos-

TERL'S.

En is hetzelve aangenomen voor Notificatie.

Is gekezen een Extracl uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Fertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Folks, van den 27. Juny laatstleden genomen, na gehoord te hebben de confiderarën en het advis van het Uitvoerend Bewind, dat mede alhier geleezen is, op eene Misfive van het Departementaal Bcfiuur van den Rhyn, verzoekende dat mogte worden gefurcheerd de executie , met welke de Stad Rhenen, wegens haar verfehuldigde aan de Cas van het voormalig Gewest Utrecht, over den jaare 1796". en 1797. word vervolgd, en dat de Commisfie van Administratie der Finantie van het gemeld Gewest, m^gte worden geauthorifeerd, om by liquidatie de refteerende pretentie der voornoemde Stad Rhenen haar te valideeren, en in afrekening te lyden,

Zynde hetzelve befluit van dtn volgenden inhoud:

„ Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be„ wind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier „ den 22. deezer; houdende, ingevolge van en ter „ voldoeninge aan het Decreet van den 27. Juny 1. 1. „ desz 'Ifs confideratiën en advis , op de Misfive van „ het Departementaal Beftuur van den Rhyn , gen fchreeven te Arnhem den 5. der gemelde maand; „ daarby verzogt hebbende, dat mogte worden gen furcheerd de executie, met welke de Stad Rhenen,

„ we-

Sluiten