Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 JUNY 1799.

5ö5

„ wegens haare verfehuldigde aan de Cas van hec „ voormalig Gewest Utrecht, over de jaaren 1796. „ en 1797. word vervolgd en dat de Commisfie" van „ Administratie der Financiën van het gemeld Gewest n mogte worden geauthorifeerd, om by liquidatie de „ refieerende pretentiën der voornoemde Scad Rhe„ nen haar ce valideeren, en in afrekening te lyden, „ zynde op den n. Juny laatstleden, aan het Uityoe „ rend Bewind voornoemd gezonden , om daar op m hec noodig reguard te liaan, copie eener ten dien » dage ingekomen Misfive van hei gemelde Departe„ cementaal Beftuur van den Rhyn, gefchreeven te Ar«„ hem den '6. der gemelde maand ,daar nevens gezonden „ hebbende , eene by hetzelve Beftuur ingekomen „ Misfive van hec Gemeente Befiuur der Stad Rhe„ nen, houdende verzoek, dat aan de voorfz. Stad „ wegens de Franfche requifitie competeerende fom* „ «oen ten fpoedigften worden v ddaan, ten einde ia „ ftaat gefield te kunnen worden deszelfs verfchuldig» de, wegens de Middelen van confumtie over detï „ jaare 1796. te betaalen , als wordende zy tot vol„ doening derzelve met executie bedreigd.

„ En in aanmerking genomen zynde, dat de regü„ liere perceptie van 's Lands Middelen vordert, dat „ deeze aangaande , zo fpoedig mogelyk werde ge„ disponeerd, heeft de Vergadering verklaard, dac'ef if is onverwylde noodzaaklykheid."

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid , in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering ingevolge Art. 32. Lit. b. van hfic Reglement 13. der Staatsregeling, gedecreteerdi

De Tweede Kamer, överweegende, dat de redenen^ door de Eerfle Kamer by gebracht, voldoende zyn, bekrachtigt de verklaar ing van onverwylde noodzaak'

Sluiten