Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 JULY 170-3. 2$

. Op voorftel van den Prefident is om, vermits het verzoek daar toe door verfcheiden Leden der Vergadering gedaan, de eleétie uit de nominatie der Eerfte Kamer, tot Commisfarisfen der Nationale Rekening , nog eenige dagen uittefteilcn, dezelve electie provifioneel uitgefteld, tot aanftaandcn Dingsdag den 0 deezer maand.

De Burger Reprefentant Horens brengt, in plaats van den Burger Reprefentant Ondorp , uit naam der Perfoneele Commisfie, by Decreet van den 16. April 1. 1. benoemd, tot examen van een befluit van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den g. te vooren, genomen op de Requeste van J. Vroeg, ordinaris Clerq der Finantie van het vonrmalig gewest Holland, verzegt hebbende restitutie van zeker Amptgeld, het navolgend Rapport uit.

BURGERS VERTEGENWOORDIGERS!

. Het behaagde UI., by uw Decreet van den 16de April, in handen van uwe Medeleden Ondorp, Horens en Covers, te Hellen een bejluit van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks van'den 5de bevcorens ..houdende gunftige disDofiue op een Request van Jacobus Vroeg, ordinaris Clerq "ter Finantie van het voormalig Gewest Holland; verzogt hebbende reftitutie van ƒ 1549-, welke hy wegens Ambtgeld by de aanvaarding van zynen post aan den Lande zoude hebben betaald; na dat dit befiuit der Eerfte Kamer op den 10de 13de , en 16de April, ter uwer Vergadering was gcleezen, hebt «y alvoorens hetzelve te beH 4 krach*

Sluiten