Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*9% J3 JULY 1700.

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld befluit. en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd Befluit, ingevolge Art. 69 der Staatsregeling, met de Requeste onverwyid worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfte Kamer.

Is geleezen een Extraót uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het V ertegcnwoor. dtgend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 11 July laatstleden, genomen, na gehoord te hebben de confideratiën en het advis van het Uitvoerend Bewind mede alhier geleezen, op de Requeste van Urnchs Johanv.es Serlê , Colonel der Gewapende BurgermagtmhetDepartement van dcSchelde enMaas, daar by verzogt hebbende, dat mogt worden verklaart, dat het denColonellenzalvryftaan hunnen Adjudant Major te verkiezen of uit de gepenfioneer4e Cap.temen yan den Staat, op de wyze ,en het falans by het Reglement voor de gewapende Burgermagt bepaald, of uit de gewapende, ofte wapenen Burgers, op zodanige wyze en falaris, als zal bevonden worden te behooren, en dat gemelde Colonellen tot hunne adfiftentie zal mogen worden toegevoegd een of meer Schryvers of Copiisten en een Boodfchaploper ; welk befluit is van den volgenden inhoud. ö

" Is, f elelzcn eene Misfive van het Uitvoerend Be~ „ wmd der Bataaffehe Republiek, gefchreeven al„ hier den 5de deezer, fub. No. 35., houdende, „ ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet, „ van den 26 Juny laatstleden, deszelfs confidera„ "en en advis op de Requeste van Comehs Johan„ nis ïerle, Colonel der Gewapcn de Burgermagt,

„ ver-

Sluiten