is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 JULY. 1799- 407

„ Requestrant, de door hem verzogte Brieven van yenia atatis in behoorlyke forma worden gede„ pêcheerd , ten welken einde Extract deezes, met „ en benevens de voorfchreeve Requeste en Bylage „ in originali, aan het Uitvoerend Bewind zal wor?, den gezonden, tot informatie.

„ En zal dit befluit, overeenkomftig Art. 60 der „ Staatsregeling, worden gezonden aan de Tweede L Kamer, met en benevens de voorfchreeve Requeste en Bylagen,in originali.

En daar de. drie leezingen by de Eerfle Kamer hlyken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer ftukken by deeze Vergadering bepaald, op Vrydag den 36 July eerstkomenden.

Is geleezen een ExtracT; uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 18 July 1. 1., waar by dezelve aan deeze Kamer inzend eene Nominatie van twee perfoonen, ten einde uit dezelve door deeze Kamer, ter vervulling van eene vacature in het Committé van Justitie der Stad Enkhuizen, één Lid worde verkooren, zynde dat befluii van den volgenden inhoud.

„ De Stembriefjens der Leden opgehaald zynde, ,, tot het reduceeren der nominatie van vier perfoo,, nen, door het Committé van Justitie des Stad Enk■ „ huizen , per Misfive ingezonden , en, op den 15 „ deezer lopende maand.ter Vergaderinge geleezen, „ in de Notulen van dien dag geinfereerd, en tot heden gehouden in advis , tot op twee perfonen, „ ten einde uit dat tweetal één perfoon door de TweeB b 3 d*