Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45S aö JULY im:

J5 daar toe geauthorifeerd en gequalificeerd word I

„ by deezen.

„ En zal Extract deezes worden toegezonden] aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffehe Repu-■

„ bliek, ten einde deeze het noodig effect te doen i

„ forteeren.

„ En voorts dat beftuit, ingevolge het 60 Art. der: Staatsregeling, aan de Tweede Kamer des Verte-I „ genvvoordigend Lichaam ter fanctie worden gezon-. „ den, met en benevens het in deezen uitgebragt rap- j> ,, port en de daartoe betrekkelyk zynde Misfive in originali.

En voords over het voorfchr. befluit zelf gedeli- ' bereerd zynde , heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. e. van het Reglement B. der : Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekragtigt het voorgefteld befluit t en verandert hetzelve in een Decreet. .. En zal dit bekragügd Befluit, ingevolge Art.I Ó9 der Staatsregeling, onverwyid wordengezonden/ aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfte Kamer.

Is geleezen een ExtracT: uit het Register der befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , van den 25 July laatstleden, genomen, na gehoord te hebben het rapport van eene perfoneele Commisfie, dat mede alhier geleezen is, op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, houdende eenige bedenkingen .omtrend de Executie vanhet Decreet van 22 Mey te rooren, relatief het verleenen van zekere remisfie

vaij

Sluiten