Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 JULY 1799Ï 4%

van verpondingen, ter oorzaake van rampen aan Landen , HeizenenDyken,door den laatilen watervloed geleden.

Zynde dat befluit van den volgenden inhoud.

„ De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebben-

de de voordragt eener perfoneele Commisfie op de

bedenkingen , door het Uitvoerend Bewind , by „ Misfive van den 1 Juny laatstleden, gemoveerd,

omtrend de Executie van het Decreet van 11 Mey „ te voren, relatif het verleenen van zekere remis„ fie van verpondingen, ter oorzaake van rampen ,, aan Landen , Huizen en Dyken, doordenlaatsten

watervloed geleden.

,, En in aanmerking genomen hebbende, dat de „ prompte en overeenkomftig de ware intentie van „ den Wetgever gedirigeerde Executie der De-

creeten voor al die tot den watërftaat eenige be„ trekking hebben , geen uitftel gedoogd ;

,, Verklaard, dat 'er iu deezen beftaat onverwylde 9) noodzaaklykheid.

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, beeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. b. van het Reglement B. der Staatsregeling , gedecreteerd :

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen , door de Eerfle Kamer bygebragt, voldoende zyn , bekragtigt de verklaaring van onverwylde Noodzaaklykheid, door de Eerfle Kamer, geplaatst aan het hoofd van het volgend befluit, houdende :

Ee 3 Voort»'

Sluiten