Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'tfo 2.6* JULY 1799;

„ Voots overweegende, dat de bekrompen ftaat „ van 's Lands Finantien , en 't gevaar om door „ ongelyke behandeling zig aan onbillykheid fchuldig te maaken, of door eindelooze Confequentien „ de Nationale Kas geheel te zien putten, het verleenee van alle fchavergoedingen, het zy door remisfien, als anderzints, ten fterkften ontraadt, im„ mers dat wanneer in den h'óogften nood eenigezo„ danige gunst bedeelingen beflooten zyn, nauw„ kenriglyk gezorgd worde, dat dezelve niet buiten „ de waare bedoeling geëxtendeert worden.«

„ Befluit, by interpretatie van het Deereet van j, den 22 Mey laatstleden, relatif het verleenen van zekere remisfie van verpondige, ter oorzaake van rampen, aan Landen, Fluizen, en Dyken door den laatsten watervloed geleden, te declareeren: in de eerfle plaats, dat het eeaiglyk de intentie is, remisfie van deverponding, voor deezen Jaare 1799 verfchuldigt, te verleenen, aan zulke ingezetenen „ der Bataaffehe Republiek, welker Landeryen door „ den jongften watervloed zodanig met zand zyn befchooten , of anderzints door dien zelfden water3, vloed zodanig geruïneerd zyn , dat •'er geene s, mogelykheid is geweest, om daar van geduuren„ de dit Jaar eenige noemenswaardige vruchten te trekken, gelyk ook aan zulke Ingezetenen, welT ker Huizen of gebouwen insgelyks door dien zel„ ven watervloed, om vergevvorpen of zodanig daar door geruïneerd zyn, dat dezelve, geduurende ,, dit Jaar, niet bewoond of gebruikt kunnen worden, „ blzvende het Bewind wel expresfelyk verpligt, „ om toetezien, dat zulks ten aanzien van elk perceel „ afzonderlyk op zulke eene ondubbelzinnige wyze $t tlyke, dat het Bewind ten vollen ovverreed is, dat

» de

Sluiten