Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fttf JULY 1799'. '47 *

' de bedeelde remisfie niet anders dan volgens deeze. " onze «manifesteerde intentie genoten worde. " j„ de tweede plaats, dat het al mede eemglyk „ 'de intentie is, van 's Lands wege eenigefaoliteit te verleenen, ten aanzien van het herftel der door " den ion "den watervloed veroorzaakte dykbreuken , I! als zodanig, zonder dat hetzelve zal mogen worden uitgehakt totfehaden aan de door den watervloed dooreebrooken Dyken , of andere plaat" fen of anderzins geleeden, wordende het UitvoeS' rend Bewind, wel ëxpresfelyk gelast, naauwkeu* rig toetezien, dat op de geretireerde begrootin», welke deswegens aan het Vertegenwoor,, dijend Lichaam moet worden ingezonden, alleenlvk «bra^t worden de onkosten, welke bepaal" deVk tot herjlel van de voorfchreeven dykZ breuken, en verder of anders niet meede zyn , ot no"-zullen moeten worden gemaakt , met verderen hst om ino-evalle 'er eenig vermoeden mogt plaats " hebben, dat onder de benaaming van 't herftel " der Dykbreuken, zydelings eenige andere onkos-, " ten o-ecomprehendeerd waren, of dat de vereiscnte " bezuiniging, hier omtrent niet in acht genomen ware,zulks te doen onderzoeken, naar bevind " vanzaken redresfeeren , en alzo te zorgen, dat ook, " ten deezen opzichte,de goede oogmerken vanhet

* Wetgevend Lichaam door geen baatzugt, ot

* toegevendheid, buiten de grenzen onzer bedoeling uitgeftrekt worde.

En zal Extraét deezes , gezonden worden aan t 'Uitvoerend Bewind, tot deszelfs informatie en na" richt benevens Copie van het in deezen uitgebragt I', rapport, na de bekragtiging van bovenftaand[bel/luit om daar uit, zq^egldgs noods, de nadere

Sluiten