Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47* 15 JULY i7Pp.

beantwoording van deszelfs voorgedragene beden», kingen afteleiden.

„ En zal, overeenkomstig het 60 .Art. der Staats„ regeling, dit befluit ter bekragtiging worden gezon« 9, den aan de Tweede Kamer, met en benevens dit r"p„ porten de voorfchreeve Misfive beide in originali.

En voords over het voorfchr. befluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. e. van het Reglement B.'der Staatsregeling , gedecreteerd.

De Tweede Kamer bekragtigt het voorgefteld Befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekragtigd befluit, Ingevolge Art 60 der Staatsregeling, met Copie van het in de Eerfle Kamer uitgebragt rapport onverwyid worden -«4* zonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een aflchnft van hetzelve in behoorlyke forma aan de t/erfte Kamer.

Is geleezen een Extract uitliet Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Verte»enwoor digend Lichaam des Bataaffchen Volks,"van den fl4 jwiy 1. l.f genomen, na gehoord te hebben het rapport van eene perfoneele Commisfie, dat meede alhier geleezen is, tendcerende tot amphatie van de derde fumma op de algemeene begrootin» met een post voor de Penfiöenen. 6'

Zynde hetzelve beftuit van den volgenden inhoud

,, By refumtie gedelibereerd zynde over eene „ voordragt van de Burgers Repraifentanten Daen* „ dels en verdere Gecommitteerden , tendeerende „ die tot amphatie van de derde fumma/op de algemcc-

f, U2

Sluiten