Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

30 JULY 1799.

AANSPRAAK van den Voorzit. S. ter J. LUBLINK de jo vgk ,

in de Alge,i,eme Vergadering, by het aanvaarden van deszelfs Fraftdium, op den30 July 17 ;o.

Burgers Representanten!

Decze dag is gcwisfelyk voor ons allen, met betrekking tot den pist, waarïn wy ons geplaatsr vinden, zeer aanmerkelyk. Door den wil des Bataaffehen Volks geroepen 0:11 hetzelve aMer te vertegenwoordigen, hebben zich daartoe de op nieuws verkoren Leden , doorliet afleggen der verëischte verklaaring, met ons, op het plegtiglie verbonden. Gy hebt my gelieven tc verkiezen, óm by decze gelegepheid de tolk te zyn dier gevoelens , welke ik niet ongefchikt reken, thans openlyk aan den dag te leggen. Deeze blyk van uw vertrouwen, vordert myn dankbaar «leid, en het eerbiedig gehoorzaamen van uwen wil.

Na het aflopen van den eertten jaarkring, dat een Wetgevende Vergadering, achtervolgens het voorfchrifi cerer Janggewenschte Staatsrcg.hng^ aan de begeerte des Volks, hetzelve vertegenwoordigende, hulde deed, iets , ■ het geen fèdert de grondlegging van

dit Gemcencbest niet had mogen gebeuren, na

zulk een belangryk tydvak , kan het niet dan zeer gevoeglyk geoordeeld worden, dat wy nog eenmaal ons ' gezigt op het voorledene terugge (laan. Niet, Burgers 'Reprasfentanten! om u te herinneren iets, waartoe gy 'waarlyk myne herinnering riet behoeft; niet om, door eene optelling van de verbaazende menigte uwer gewigtige handelingen, aan uwe werkzaame bekwaamheden denverfchuldigden wierook toetezwaaijen; maar, eeriglyk, om U voor den geest te brengen, welke aandoeningen, voornemens en wenfehen, nu een jaar geleden, ter deezer plaatfe, by dezelfde plegtige gelegenheid eener Algemeene Vergadering, de harten van ©ns allen vervulden, die^toeü tot die taak waren opgc-

roe-

Sluiten