Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 5> AUGUSTUS 1799.

3. Van het Bejluit, van den 1 Augustus !. I., op de Requesce ven Diaconen enz. van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht, verzogt hebbende rernisfie van bet middel van het Collateraal van zekere aan de Armen Kas gelegateerde obligatiën.

4. Van het Bejluit, van den r Augustus laatstleden, cp de Requeste van Theodorus van der Pliet, verzogt hebbende Brieven van Creatie als Notaris. <

5. Van het bejluit, van den 2 Augusfus laatstleden, genomen, op de Requeste van A. Groene, flteeg, verzogt hebbende herfteld te worden inden Post van Magazynsgast te Enkhuizen.

En heeft de Vergadering de derde leezing van alle deeze befluiten bepaald, op Dingïdag den 13 Augustus eerstkomenden.

Is voor de derde maal geleezen een Extract uit het Register der bejluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafchen Volks, van deft 25 July laatst!;den, waar van de eerfte leezing, op den 1 Augustus laatstleden, en de tweede leezing, op den 6 daaraanvolgende, zyn gefchied, houdende het befluit dier Kamer op eene Miifive van het Uitvoerend Bewind, waarby worden geapprobeerd en gearrefteerd eenige Articulen , tegens de Sluikeryen van Genever in het voormalig Gewest Stad en Lande, en voords hetzelve Bewind géauthorifeerd, tot het in werking brengen defzelvj.

Welk

Sluiten