is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i3

14 AUGUSTUS 1799.

En daar de drie leezingen by de Eerfte Kamer blyken te zyn gefchied, is tweede Jeezing deezer ftukken by deeze Vergadering bepaald , op *Saturdag den 17 Augustus eerstkomenden.

Is geleezen een Extract uit het Register der be. fluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 9 Augustus laatstleden, genomen, na gehoord te hebben de coufideratiën en het advis van het Uitvoerend Bewind, als mede het Rapport van pene perfoneeie Commisfie, welke beide alhier geleezen zyn, op de Requeste van A. Hymans, verzoekende de Graan Negotie, als Slyterte Dusfen, te mogen exerceeren.

Zynde dat befuit van den volgenden inhoud.

De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks gehoord hebbende het rapport haarer perfoneeie Commisfie, op eene Misfive van het UitvoerendBewind, „ van den 25 Mey laatstleden, fub N*. 165, houdende, ingevolge van cn ter voldoeninge „ aan het Decreet, van den 19 April daar 6e „ vooren, deszelfs confidëratiën en advis op de .„ Requeste van A. Heymans, Koorn Molenaar, ,, woonende te Dusfen, om geaileguëerde redenen ,, verzoekende de Graan Negotie als Slyter, al« ., daar te mogen exerceeren, van welke voorfz. ,, Misfive de drie leezingen, op den 10, 13 en ,-, ï 8 Juny, laatftleden hebben plaats gehad.

,, En zich conformeerende met het Rapport ,, naarer perfoneeie Commisfie. „ Befluit:

s, Den Burger A. Ifeymans, Koornmolenaar,

,, woo-