Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

494

17 AUGUSTUS 1799;

En voords over het voorfchr. bejluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering» ingevolge Art. 32. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling , jredecreteer ' :

De tweede Kamer bekrachtigt het voorgejleid beJluit , en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal "dit bekrachtigd befluit, ingevolge Art. . der Staatsregeling, met de Requ.Me en Byla en,' e vfwyld worden gezo; den aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke foima aan de Etrfte Kamer.

Zullende extract van dit tAeöreei *ordeij gezonden aan Commisfarisfen der Nationale Rekeningen, tot informatie. (Zonder refumtie )

Is geleezen een Extract uit het Register dei?. befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam "dts 'Bataaffchen Volks, vari den 15 Augustus iaatstledet , genomen ra gehoord te hebben de cor-ficferatiën en het advis van het Uitvoerend Bewind, als mede het Rapport van ëene perfoneeie Commisfie, welke hertje, alhier geleezen Zyn, op de Requeste van C, Bosch, VVecu* wc J. 11. yan Goens, verzocht hebber de „etaaling , van het door wy.'e 'haaren Man te goed hebbende Penfioen.

Zynde hetzelve befluit van den volgenden inhoud:

De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks gehoord heb„ bende het rapport V3n haare Perlbneele Commisfie, tot hec werk der Penfiocnen in eenCom-' „ mitté Generaal benoemd, op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, van den 21 Juny Jaarsc-

5, le-

Sluiten