Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

406" Ï7 AUGUSTUS 1799.

5, op hem kon toepasfelyk wezen,, voldaan hadv „ en alzo op de FenGoenlyst had behooren te .. worden- géplaats''.

„ Overweegende, dat het over zu'ks, alleszins ,i billyk is, dat aan voornoemde Weduwe Jan :, Hendrik yan Goens, worde uitbetaald» dat geen, ., waar op evengemelde haare Man rechtmatig

aanfpraafc had. • Bejluit i

,, Dit aan Camelia Bosch, Weduwe van $a* „ Hendrik van Goens , in leeven gepenfioneerd „ Majar by de Nationale Armée, zal worden uk-

betaald het door hem nog te goed hebbend ., Peniioen, tot den 25 Maart 1799 inclufivp, zyn'„ de de dag \ an deszelfs overlyden-

„ En zal Extract deezes met byvoegingdrr voor-

fchreeve Requeste en Bylaage in originali, ge3, gezonden worden aan het Uityctrend Bewind, tot „ informat; , en gelyk Extract aan Commisfaris,, fen der Nationale Rekeningen, mede tot informa„ tie. ."

• „ En zal wyders dit bejluit, overeenkomftig het „ 60. Art. der Staatsregeling, gezonden worden ter fanctie aan de Tweede Kamer , met en bene,, vers dit Rapport, Mislive, Requeste en Bylaa\» ge *n originali"

En voords over het voorfchreeven bejluit zelf gedehbere'erd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. r. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd.

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgejleid Befluit , en verandert letz Ive in een Deereet.

ïin zal dit bekrachtigd befuit, ingevolge Art. 60,

der

Sluiten