Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 . a SEPTEMBER 1709.

„ De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataaffehen Volks gehoord hebben>, de het Rapport eener perfoneele Commisfie, den p, 3°- Augustus deezes jaars benoemd, om te exa„ mioeeren eene Misfive van het Uitvoerena Be„ wind, ten zeiven dagegefchreeven, en houdende een „ voordragt, oradoorfpoedigeen by voorn. Misfive ge„ detailleerde maatregelen te zorgen, dat de Adminiftra5, tien der Finantiën kunnen worden gaande gehouden, „ en aan de tegenwoordige buitengewoone uitgaaven „ het hoofd geboden;

» En Overweegende, dat alle ftagnatie, in het „ Finantiëele op het tegenwoordig tydftip, volftrekt „ doodelyk zoude zyn, en dat dus alle deliberatiën „ tot keering van dezelve, uit haaren aart den mees„ ten fpoed vereisfchen, verklaard dat 'er is onver-

wyide noodzaaklykheid."

En gedelibereerd zynde, over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid', in hetzelve bevat, heefc deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer, overweegende, dat deredenen, door de Eerfle Kamer bygebragt, voldoende zyn , bekrachtigt de verklaaring van onvetwylde noodzaak. lykheid, door de Eerfle Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Befluit; houdende:

„ Voorts overweegende, dat by het arrefteeren .„ van de heffing op de inkomften, met eene voor„ betaaling Van vier ten honderd, op de Bezittin„ gen, by Publicatie van den 30. November 1798. „ den Volke bekend gemaakt, fpeciaal ook, in de „ betaaling van onderfcheide termynen van betaaling „ is voorzien, in een te kort berekend, naar de de»

Sluiten