is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 SEPTEMBER 17519. «19

„ bovengemelde Bewind bejlooten; het Uitvoeren^ „ Bewind, mids deezen te authorifeeren, teneinde „ de noodige voorzieninge te doen, dat aan de voor„ noemde Suppliante eene bilyke fchadeloosftelling, „ ter zaake voorfz. geworden;

„ Zullende Excraét deezes met byvoeging van de „ voorfz. Requesce , in originali worden gezonden „ aan het Uitvoerend Bewind, en gelyk Extracrt aan „ de Commisfarisfen tot- de Nationale Rekening, re„ fpectivelyk tot derzelver informatie en naricht.

„ En zal dit bejluit, overeenkomftig het 60. Art. „ der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge„ zonden aan de Tweede Kamer, met en benevens „ voorfz. Misfive en Requeste, in originali^

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied , is de tweede leezing deezer Stukicen by deeze Vergadering bepaald, op Dingsdag den 10. September eerstkomenden.

Yl c^:!rj'.v v *r r:y :< ihriaiiuQ

Volgens de orde van den dag, zynde tweede leezingen van de volgende befluiten, van de Eerfle Kamer gefchied:

,nsbi «HBwA-Oanffc nn \xvs\--?. -. i AsV .8

t. Van het befluit van den 29. Augustus laatstle* den, houdende een Reglement voor het gebruik der Nationale Bibliotheek.

2. Van het bejluit van den 30. Augustus laatstleden , waarby de Administratie der Beurfen ad Studia aan het Departementaal Beduur van den Dmnmel, word gedemandeerd.

ifefom £a2bribtea ob tri , rmtarouvi .^V er v qrd?. 3 Van het befluit van den 29. Augustus laatstleden,