is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3'ö 13 SEPTEMBER 179^

fchade; welk Bejluit in dë Notulen van den 5. Sep. tember 1. 1. is geïnfereerd.

Waarop gedelibeieerd zynde, is, agtervolgens hei %i. Art. Lit. v. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgejleld Bejluit ■, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zi'.l dit bekragtigd Bejluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, met de Requeste, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind^ en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma' aan de Eerjle Kamer.

Zullende ook Extract van dit Decreet worden gezonden aan CommisfarLfen der Nationaale Rekening; tot informatie.

Is voor de derde maal geleezen een Extrabl ïdt het Register der Bejluiten van de Eerjle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafjchen Volks, van den 3. September laatstleden, waarvan de eerjle leezing öp den 5. , en de tweede leezing op den 10; daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het bejluit dier Kamer, op de Requeste van J. Germaus, verzocht hebbende Gratie van een verzuim , ter zaakë van aangifte van een gekogte Huiringe, betreffende de voldoening van den 40 en 56. Penning, voords dat by tegens den gefixeerde Termyn van drie maanden, verfcheenen geweest den 16 janüary 1.1.» in integrum mag worden gereflitueerd, enz., welk bejluit in de Notulen van den 5. September 1.1., is geïnfereerd :

Waarop gedelibereerd zynde, is agtervolgens het 32. Art. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De