Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

938 17 SEPTEMBER 1799-

Is geleezen een Misfive van het Uitvoerend Bewind, gefchreeve alhier in den Haage den 16. deezer, daarby kennis gevende, dat hetVoomtterfchap van hetzelve Bewind, geduurende de vol jende maand zal worden bekleed door den Burger Directeur a.f. r.e.

van haersolte.

En is dezelve aangenomen voor Norficatie.

Zyn geleezen drie Misfives van het Uitvoerend Bewind, gefchreeven alhier in den Haage den 15 en 16. dezer,-daarby deeze Vergadering ini'ormeerende, dat de te Amflerdam en te Haarlem gearresteerde Vlugtelingen naar 't Hoofd Quartier zyn o-crgebragt; dat het Dorp Warmenhuizen door onze Troupes i- genomen, en eindelyk dat de rust in 't Departement van den Ouden Ysfel is herfreld, ea het Ambt van Bredevoort, in het Departement van den Rhyn, in ftaat van Beleg gefïeld is.

En zyn dezelve aangenomen voor -Notificatie.-

Is geleezen een Extract uit het Register der befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffehen Volks, van den \6. September laatstleden genomen, op een Misfive van het Uitvoerend Bewind, waarby hetzelve word geauthorifeerd , om geduurende deezen Veldtocht, op voordragt van den Generaal en Chef Brune, zodanige promotiën en demisfiën van en aan Officieren der Bataaffche Armée te kunnen doen en geven, als hetzelve Bewind tot beloning van verdienften en flraf van lafheid of ongehoorzaamheid, zalvermeenennodig te zyn.

Welk befluit is van den volgenden inhoud:

» Is

Sluiten