is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s8 SEPTEMBER 1799. 447

„ lopen vanden^bepaalden termyn, zyn verfchuldigde „ furnisfement, in de heffinge van 10 per Ct van ce „ inkomften, -aan den daar toe geftelden Ont lange r,

uitwyzens deszelfs afgegeven Certificaat aiocebiaS „ den, de guhftige reflexie derVergaderinge verdienen, l „ Befluit: des Requestrants gedaan verzoek re

accordeeren, en het Uitvoerend Beavinab«sc het af» „ geven van het verzogte Pcrmisfie Biliiet te.ai.rao„ rifee en, zo als gefchied by deezen

„ En zal Extract deezes gezonden -v/orcen aaft/hec „ Uitvoerend Bewind, met en benevens de voorfz. „ Requesce en By!aagen\ in originali, orh hier,aan „ de noodige executie te geven 5 eh gelyk'Extractaau „ Commisfarisfen tot de Nationale Rekening, tot

informatie; 1 • •

„ En zal dit Befluit, in conformiteit van Art. 60. „ der Staatsregeling; ter bekrachtiging worden ge'„ zonden aan de Tweede Kamer, met en benevens „ het indeezen uitgebragt Rapport, en-de verdere „ daar toe gehoorende Stukken, alles in originali.

En voords over- het voorfz. befluit zelf gedelibereerd zynde , heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld Befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd befluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, met de Requeste en Bylaage-, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind , en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma, aan de Eerfle Kamer.

Zullende Extract van dit Decreet worden gezonden aan Commisfarisfen der Nationale Rekening, tot in« formatie.

Is