is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44*

28 SEPTEMBER 1799.

Is geleezen een Extract uit het Register der B<ijluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffehen Volks, van den 26. September II., genomen, op dc R queste van J. Heideman, verzocht hebbende in rivifie te worden geadmitteerd van eene Sententie van den Hove van Justitie over het voormaalig Gewest Stad en Lande, met verlenging van nog zes weektn boven den cyd ter inltituëering derzelve.

Welk Befluit is van den volgenden inhoud:

„ Is geleezen de Requesce van Jan Heideman, „ woonende te Groningen; houdende, dac hy Sup„ pliant, zich ten uiterlte gegraveerd bevond, by „ eene ten Requeste overgelegde Sententie, door de

Raaden in den Hove van Justitie over het voormaa.

lig Gewest Stad en Lande, op den 16. September „ laatstleden geveld, en by welke Sententie, het aan

de voorn. Raaden had behaagd te reformeeren ze„ kere Sententie, op den 18. February 1794. door

toenmaalige Burgermeesteren enRaad mGroningen „ tusfehen P. J. Verduin op het Hoegezand, alsAp„ pellant, en hem Suppliant, gegeven, enzulksmet „ compenfatie van kosten over den geheelen proces„ fe, dat hy voorgenomen had van de gemelde Sen„ tentie revifie te interponeeren; doch welke revifie, „ ingevolge de ordonnantie, waar naar nog tegenwoor„ dig in revifie van Sententie, binnen het bovenge„ meld voormaalig Gewest, geprocedeert moet wor„ den, binnen vier weeken peremptoir, na de pro„ nunciatieder Sententie, moecgeïntendeerd, endaar „ toe Acre geïmpecreerd worden , inhoudende ad-

misfie tot de revifie; verzoekende hy Suppliant, „ om geavanceerde redenen, dat 't hec Vertegen woor-

„ di-