Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4- i OCTOBER 1799.

„ 't Vaderland, door blyken van dapperheid en krygs„ beleid te toonen.

„ Overweegende niet te min, dat de Staatsrege» Üng, by het 45. Arr. vordert, dat het Vertegen„ weordigend Lichaam zal hebben een Lyfwagt van „ ten minften 700. Man, zo Voet- als Paardenvolk, „ ten zynen byzonderen dienfte.

„ Overweegende eindelyk, dat het Bataillon, dat „ door den Generaal Brune, ter aflosfing van hec Batail„ Ion, thans den dienst by de Lyfwacht waarnemen* „ de, word aangeboden, maar 250 a 300. man ftêrk „ is, en aldus door deeze afwisfelingaan devereisch„ te irerkte der Lyfwacht, by de Staatsregeling ge„ vorderd , niet zoude worden voldaan.

„ Bejluit: dat het Uitvoerend Bewind zal worden » gelast, aan den Generaal en Chef Brune, met den „ meesten fpoed by aanfchryving kennis te geven, H dat het Vertegenwoordigend Lichaam gaarne de „ Troupes. thans uitmakende de Lyfwacht, geheel „ of gedeeltelyk ter zyner dispcfitie zal Hellen, zo „ als door hem Generaal met overleg van het Uitvoe„ rend Bewind, met 's Lands algemeen belang meest „ overeenkomftig zal worden geoordeeld, zo wan„ neer dezelve door een Corps reguliere Troupes, zo „ Voet als Paardenvolk van tenminiïen 700. Man zal „ worden vervangen, 't welk alsdan daadelyk onder „ den uitfluitenden eed van hei Vertegenwoordigend» „ Lichaam zal worden gebragt, zynde deeze lïerkte „ het mininum, dat by de Staatsregeling in den by„ zonderen eed en dienst van het Vertegenwoordigend „ Lichaam, als Lyfwacht word gevorderd, waaron„ der dan ook een Detachement Artillerie van 24. „ man, volgens formatie, als thans by de Lyfwacht „ beftaat, behoord te worden begreepen, dat voords

m het

Sluiten