Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï OCTOBER 1799. '6?

om den Burger R- $ Gallig als eenig overgebleven 'sLands Advocaat, te authorifeeren, om wegens zaaken in zyne handen gefield , eenenbekwnamen Rechtsgeleerden re adfumeeren, en gezamentlyk hun advis over dezelve uit te brengen; welk bejluit in de Notulen van den t\. Septetribep laatstleden, is geïnfeteetd :

Waarop gedelibereerd zynde, is, agtervoiger ncc 3*. Art. Lir. e. van hec tvglementB der Staa.s^-, geling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld Befluit, en verandert hetzelve in een Decreet

En zal dit bekrachtigt bófluit, ingevolge Ar'. 69. der Staatsregeling , met de Memorie in 't Bejluit gemeld, onverwyld worden gezonden aan het Uit voerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfle Kamer.

i

Is voor de derdemaal geleezen een Extracl uit het Register der Bejluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , van den 20. September laatstleden, waar van de eerfle leezing op den 24. en de' tweede leezing , op den 27. daaraanvolgende , zyn gefchied , houdende het befluit dier Kamer, de beflisfing betrekkelyk de aanfpraak der Doopsgezinden, op het Hervormd Kerkgebouw en Pastoryhuis te Nieuw Scheemda; welk befluit in de Notulen van den 24. September 11. is geïnfereerd:

Waarop gedelibereerd zynde, is hetzelve gehouden in advis, en gefield in handen van eene perfoneele Commisfie, beilaande uit de Burgers Repraïfentanten Hovens, van Hoozftraten en van Foreestt mee ver. " B 6 zo**,

Sluiten