is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rS OCTOBER i©9

„ queste omfchreeven, publiek te mogen vérkoopen, „ op de voordeeligfte voorwaarden voor den Ar„ men, mits de penningen daarvan komende, in „ zodanige winstdoende Effecten te beleggen, als „ ten meesten profyce van den Armen zal worden geoordeeld;

„ En zal Extract deezes, met byvoeging van de „ voorfz. Requeste, in originali, worden gezonden „ aan het Uitvoerend Bewind, om hier aan de noo. „ dige Executie te geven.

„ En zal die befluit, ingevolge Art. 60. der Staats* „ regeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan „ de Tweede Kamer, met en benevecs het in deezen s, uitgebragt Rapport, de voorfz. Misfive en Re„ queste, alles in originali.

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer Stukken by deeze Vergadering bepaald, op Dingsdag den 8. October eerstkomenden.

Is gehoord het Rapport van de Burgers Reprafentanten van Lennep, en verdere, by fuccesfive Decreeten, van den 13, Juny en 1. Augustus beide 11., gecommitteerd zynde Leden, ten examen van een Befluit van de Eerfle Kamer, van den 11. Juny 11., op de Requeste van Hoofd ■ Ingelanden van Delfland; verzogt hebbende, dat omtrent de aanbeileede Reparatie aan de fteene Hoofden van DelflandsZee-oever, zodanige voorzieninge mogte worden gedaan, dat de onkosten daarvan uit 'sLands Casfa worden voldaan, enz.

En is goedgevonden en verftaan, hetzelve te houden