Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c4o 15 OCTOBER 1799.

Is geleezen een Misfive van den Prefident van het Uitvoerend Bewind, gefchreeven alhier den 13. October laatstleden, aan den Prasfident deezer Kamer, houdende berichten van de voorcduurende retraite der vyandelyke Armée, cn derzelver verlies van Krygsgevangenen;

Is al mede geleezen een Misfive van tiet Uitvoerend Bewind, van heden, gefchreeven aan het Vertegenwoordigend Lichaam, daarby kennis gevende, dat de Lemmer door de Engelfchen was verlaaten, na alvorens aldaar zeer fterk geplundert te hebben, als mede de Stad Medemblik, en dat aldaar hec 's Lands HoutMagazyn, beneffens een op de Werf ftaande Schip* door dezelve was in brand geftoken.

Waarop de Praefident zegt: •

„ Deeze berichten, Burgers Rejraefentanten ! moe„ ten ons te aangenaamer zyn, daar ze ons de ftille „ hoop verfterken , van eerlang onzen Vaderlandfchen „ grond van die Britfche Plunderbenden en haare „ roofzieke Bondgenooten, verlost te zien.

„ Dat gantsch het Bataaffche Volk intusfchen uit „ hun gehouden gedrag opmake, van welken aart de „ verlosfing zou zyn, die hetzelve van die Joabs „ Vrienden te wagten had, zo wel als den Gods„ dienst, dien zy voorgeven te willen herftellen.

„ Ik ftel vodr: om het eerfte gedeelte van deeze „ Misfive aantenemen voor notificatie met de leven„ digfte aandoeninge van blydfchap, en hetlaatftemet i „ die verontwaardiging die de roof- en plunderzucht „ deezer Europeefche Wilden verdienen; — dat zy „ éénmaal mogen verdelgd worden!

En is conform geconcludeerd, en goedgevonden en

vtr-

Sluiten