Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EI

Ban Burgers Reprsefentanten luwe Commisfie zal uwe at;« tentie niet langer bezighouden, geene nieuwe confideratiën by de voorgaande, voegen, noch de zodanige welke zy thans Hechts met een enkel woord heeft aangeroerd in het breeds ontvouwen, zy vermeent genoegzaam betoogt te hebben, dat meergenoemde Infiructie, met isgebafeerd op den kennelyken g^est'der Staatsregelingen daarby met genoegzaam is in acht genomen de algemeene en byzondere Rechten en belangens yan het Bataaffche Volk, - en het is Burgers Reprlfentanten! op alle deeze aangevoerde gronden, dat uwe Commisfie, als nuUl. zullende dienen van advis, moet advifeeren, tot het niet bekrachtigen van dit Befluit, zo als het daar is liggende, en Uwe Gecommitteerden nemen derhalvende vryheid, deeze hunne confideratiën, b*neffens het navolgend Concept befluit van weigering, te fubmitteeren aan Ulieder verlicht en doordenkend oor-

' d£De Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam gehoord hebbende het Rapport haarer perfoneele Commisfie , in wier handen zy, volgens Decreet Comnusforml van den 10. Augustus deezes aars, had gefield een Befluit der Eerfte Kamer, bevattende een Infiructie voor den Agent van inwendige Politie, zo ver het toezicht op den Waterilaat was betreffende, en overweegende, dat by het 92,, Articul der Staatsregeling , alleen het toezicht op oen ftaat van Dyken, Wegen, e» Wateren, aan den Agent van inwendige Polide is aanbevolen.

Overweegende, dat er echter Directe beheenng, opeen Dvk-, Wegen Waterilaat, met het particulier, en Nationaal belang, eelyklyk ftrookende, noodig is;

^Sgende, dat daar aan by onderfcheidene Articulen der voorgefielde Inftructiie niet wordt voldaan

Overweegende, dat Articul 15, 16 en 35. der Infiructie, met het 40. Articul der Burgerlyke en Staatkundige Grondreeels , direclelyk ftrydig is;

Overweegende dat deeze tegenftrydigheid, met de aangenomene Grondregels, vermeerdert, naar matte de Reglementen enz. by Articul 37. opgenoemd, op den voet ëeezer Infiructie zouden worden geregeld. ■

Overweegende, dat het te vragene Confent, by Articu^

Sluiten