Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.4pd. 29 OCTOBER 1799,

psrterr6nt .vat3.d r Ouden Tsfel, uic de Nominatie door de Eerjtkx^0gv\ hy .h-m..beftuit yzn den 23.. October laatstleden ingezonden, den 25. dier maand by dl éze Kamér jr,ge komen, en in de Notulen van dien dag ïnfi-reersl, 's door deeze Vergadering uit dezeive nominatie verüoren:

De Burger Mr. J. Linthorst Uoman.

Wordende gemelde Burger, by deeze tot Lid van het Gerechtshof van het Departement van den Ouden Tsfel, benoemd en aangeih ld

En'zai Exraéïc van dit Decreet worden gezonden aan hec Uitvoerend Bewind van de Bataaffche Repu-' bliek, om daar aan oe noodige executie te geven } als ook een affchrift van hetzelve aan de Eerpe Kamer van het Vertegenwor rduiend Lichaam , tor informatie; ajs mede aan Commisfarisfen der Nationaale Rekening, tot informatie en naricht.

Is gehoord het rapport van de Burgers Reprafen' tanten Bacot , en verdere, by Decreet van den 4.' September laatstleden, gecommitteerd zynde Leden, ten einde dee^.e Vergadering te dienen van confideratiën en advis, of en in hoe verre een poincl van deliberatie voor dezHve kan uitmaaKen, een ten diendage aan dezelve gepreïei teerde R' queste van de Mttj nicipaliteir van Almelo en Vriefenveen\ daarby, om geallegu erde redenen , verzoenende ,' hec niec bekrachtigen van • zo de Requestranten noemen) da Refolutie van dè Eerfte Kamer, van den 2 April' 1799. waarbv de furcheances der Procedures , tusfchen de Vrouwe S. C T van Ree hier en, en de Municipaliteiten voornoemd , zyn opgeheven ; en

voords-

Sluiten